home  - gallery

Maggio 2014 - Terzo seminario Fu Style tenuto da Shigong Victor Sheng Lung Fu

Seminario 17 maggio mattina - Toui Shou e Qi Gong - morning seminar

IMG_9482
IMG_9483
IMG_9488
IMG_9490
IMG_9491
IMG_9492
IMG_9493
IMG_9494
IMG_9495
IMG_9496
IMG_9499
IMG_9500
IMG_9501
IMG_9504
IMG_9509
IMG_9516
IMG_9517
IMG_9518
IMG_9519
IMG_9520
IMG_9521
IMG_9530
IMG_9531
IMG_9532
IMG_9533
IMG_9540
IMG_9544
IMG_9545
IMG_9546
IMG_9547
IMG_9548
IMG_9550
IMG_9551
IMG_9552
IMG_9553
IMG_9554
IMG_9555
IMG_9556
IMG_9557
IMG_9558
IMG_9559
IMG_9562
IMG_9564
IMG_9565
IMG_9572
IMG_9573
IMG_9575
IMG_9576
IMG_9577
IMG_9578
IMG_9580
IMG_9586
IMG_9587
IMG_9591
IMG_9595
IMG_9596
IMG_9597
IMG_9598
IMG_9599
IMG_9600
IMG_9601
IMG_9602
IMG_9630
IMG_9631
IMG_9639
IMG_9640
IMG_9647
IMG_9655
IMG_9657
IMG_9659
IMG_9667
IMG_9677
IMG_9684
IMG_9690
IMG_9691