home  - gallery

Maggio 2014 - Terzo seminario Fu Style tenuto da Shigong Victor Sheng Lung Fu

Seminario 24 maggio mattina spada Tai Chi - morning seminar Tai Chi Sword

IMG_1088
IMG_1089
IMG_1090
IMG_1091
IMG_1092
IMG_1093
IMG_1094
IMG_1095
IMG_1096
IMG_1097
IMG_1098
IMG_1099
IMG_1100
IMG_1101
IMG_1103
IMG_1104
IMG_1105
IMG_1107
IMG_1109
IMG_1110
IMG_1111
IMG_1113
IMG_1114
IMG_1117
IMG_1118
IMG_1119
IMG_1120
IMG_1121
IMG_1122
IMG_1123
IMG_1124
IMG_1126
IMG_1127
IMG_1128
IMG_1136
IMG_1137
IMG_1139
IMG_1140
IMG_1141
IMG_1142
IMG_1145
IMG_1146
IMG_1150
IMG_1152
IMG_1153
IMG_1154
IMG_1155
IMG_1156
IMG_1158
IMG_1159
IMG_1160
IMG_1162
IMG_1166
IMG_1168
IMG_1172
IMG_1175
IMG_1176
IMG_1177
IMG_1178
IMG_1181
IMG_1182
IMG_1184
IMG_1185
IMG_1189
IMG_1190
IMG_1191
IMG_1192
IMG_1198
IMG_1203
IMG_1209
IMG_1219
IMG_1220
IMG_1221
IMG_1222
IMG_1225
IMG_1226
IMG_1227
IMG_1229
IMG_1230
IMG_1231
IMG_1239