home  - gallery

Maggio 2014 - Terzo seminario Fu Style tenuto da Shigong Victor Sheng Lung Fu

Seminario 25 maggio mattina - Tai Chi 24 form and Toui Shou - Morning seminar

IMG_1250
IMG_1251
IMG_1255
IMG_1256
IMG_1257
IMG_1262
IMG_1263
IMG_1264
IMG_1267
IMG_1268
IMG_1275
IMG_1276
IMG_1279
IMG_1280
IMG_1281
IMG_1282
IMG_1283
IMG_1286
IMG_1288
IMG_1289
IMG_1290
IMG_1291
IMG_1292
IMG_1293
IMG_1294
IMG_1295
IMG_1299
IMG_1300
IMG_1301
IMG_1302
IMG_1303
IMG_1304
IMG_1306
IMG_1307
IMG_1308
IMG_1310
IMG_1311
IMG_1313
IMG_1316
IMG_1317
IMG_1318
IMG_1319
IMG_1320
IMG_1321
IMG_1324
IMG_1325
IMG_1329
IMG_1330
IMG_1331
IMG_1332
IMG_1333
IMG_1334
IMG_1335
IMG_1336
IMG_1340
IMG_1342
IMG_1343
IMG_1344
IMG_1351
IMG_1353
IMG_1356
IMG_1357
IMG_1359
IMG_1360
IMG_1362
IMG_1363
IMG_1364
IMG_1365
IMG_1366
IMG_1367
IMG_1368
IMG_1369
IMG_1370
IMG_1371
IMG_1372
IMG_1373
IMG_1374
IMG_1375
IMG_1383
IMG_1385
IMG_1386
IMG_1392
IMG_1395
IMG_1397
IMG_1398
IMG_1399
IMG_1405
IMG_1406
IMG_1413
IMG_1415
IMG_1416
IMG_1417
IMG_1424
IMG_1427
IMG_1429
IMG_1433
IMG_1434
IMG_1453
IMG_1467
IMG_1468
IMG_1485
IMG_1488
IMG_1490
IMG_1491