home  - gallery

Maggio 2014 - Terzo seminario Fu Style tenuto da Shigong Victor Sheng Lung Fu

Seminario 18 maggio mattina - Toui Shou e Qi Gong - morning seminar

IMG_0001
IMG_0002
IMG_0003
IMG_0004
IMG_0005
IMG_0007
IMG_0010
IMG_0016
IMG_0017
IMG_0020
IMG_0021
IMG_0025
IMG_0029
IMG_0030
IMG_0031
IMG_0035
IMG_0037
IMG_0038
IMG_0042
IMG_0046
IMG_0048
IMG_0049
IMG_0051
IMG_0053
IMG_0057
IMG_0060
IMG_0061
IMG_0064
IMG_0065
IMG_0070
IMG_0073
IMG_0075
IMG_0076
IMG_0080
IMG_0081
IMG_0082
IMG_0084
IMG_0085
IMG_0086
IMG_0088
IMG_0089
IMG_0090
IMG_0091
IMG_0092
IMG_0093
IMG_0100
IMG_0101
IMG_0102
IMG_0103
IMG_0104
IMG_0105
IMG_0106
IMG_0107
IMG_0108
IMG_0109
IMG_0110
IMG_0111
IMG_0112
IMG_0117
IMG_0123
IMG_0124
IMG_0128
IMG_0139
IMG_0144
IMG_0145
IMG_0146
IMG_0147
IMG_0148
IMG_0149
IMG_0152
IMG_0154
IMG_0155
IMG_0156
IMG_0157
IMG_0158
IMG_0160
IMG_0164
IMG_0167
IMG_0171
IMG_0172
IMG_0173
IMG_0175
IMG_0178